Meistä

Kasvattajanimeni Quiero hyväk­syt­tiin FIFe:ssä (kansain­vä­li­nen kissa­jär­jestö) vuonna 2005. Kasvatan pieni­muo­toi­sesti devon rexejä ja toimin tällä hetkellä Suomen Devonrengas ry:n puheen­joh­ta­jana ja olen yksi yhdis­tyk­sen perus­ta­ja­jä­se­nistä.

Eläimet ovat aina olleet suuri osa elämääni, olen omis­ta­nut ja hoita­nut monen­laista tallaa­jaa. Lähinnä sydän­täni ovat olleet hevo­set, joiden perässä on menty pitkin maail­maa. Ensikosketukseni rotu­kis­soi­hin oli ystä­vän somali, mutta nähtyäni devon rexin ensim­mäi­sen kerran Messukeskuksen rotu­kis­sa­näyt­te­lyissä 2003, oli sydä­meni mene­tetty. Hissunkissun Elli (Kiuku) muutti luok­seni talvella 2004. Ja kuten niin monella muulla ‘devo­nis­tillä’, se ei siihen loppu­nut.

Kaikki kissani ovat minulle yhtä tärkeitä, enkä pystyisi luopu­maan yhdes­tä­kään vaikka se jossain vaiheessa saat­taisi edis­tää kasva­tus­toi­min­taani — minulle kasva­tus ei ole tärkeäm­pää kuin kisso­jeni hyvin­vointi — kissat ovat minulle ennen kaik­kea lemmik­kejä ja sen takia etsin pennuil­leni myös ensi­si­jai­sesti lemmik­ki­ko­teja.

Tikrun Tijuana
Tikrun Tijuana

Kasvatuksestani

Devon rex on minulle paitsi elämän­tapa myös into­himo. Kasvatus on vain yksi osa-alue, paljon aikaa kuluu tiedon kerää­mi­seen, yhtey­den pitä­mi­seen ulko­mai­siin ja koti­mai­siin kasvat­ta­jiin, rotu­yh­dis­tyk­sen toimin­taan sekä näyt­te­lyissä käymi­seen. Vaikka ilok­seni olen­kin kissani hank­ki­nut, suhtau­dun suurella vaka­vuu­della koko rodun tilaan ja tervey­teen. Rodun tule­vai­suus on tällä hetkellä vakaa mutta se ei pois­sulje sitä, että moni­puo­li­suutta vaaliak­semme meidän on tuotava uusia linjoja Suomeen jatku­vasti ja samalla säily­tet­tävä jo olemassa olevat.

Quiero Khiva SantaDestriana
Quiero Khiva SantaDestriana

Minulle tärkeintä on, että kasvat­ta­mani kissat ovat terveitä ja rodun­omai­sia devon rexejä niin luon­teel­taan kuin ulko­näöl­tään­kin. Kasvatukseni keskit­tyy hyvin paljon suku­tau­lui­hin ja geeni­poo­lin laajen­ta­mi­seen, unoh­ta­matta kuiten­kaan ulko­nä­köä. Tavoitteena on ensi­si­jai­sesti seurata rotu­mää­ri­tel­mää ja sen ohella vält­tää sisä­siit­toi­suutta. Rotumääritelmän seuraa­mi­nen tarkoit­taa parhaim­massa tapauk­sessa kissan hyvän tervey­den ja raken­teen varmis­ta­mista ja on ylilyön­tien vält­tä­mi­sen kannalta tärkeää. Siksi käytän kasva­tuk­ses­sani vain kissoja, joilla on edel­lä­mai­nit­tu­jen tervey­den ja luon­teen lisäksi myös tarpeeksi kokoa ja sopiva ulko­muoto. Kaikki pentu­eeni synty­vät halut­tuina ja harkit­tuina ja suurin tavoit­teeni on loppu­jen lopuksi saada aikaan hyvä­luon­tei­sia ja terveitä lemmik­kejä, joista on iloa omis­ta­jil­leen pitkään.

Jos olet kiin­nos­tu­nut rodusta tai pennun osta­mi­sesta, älä epäröi ottaa yhteyttä. Voit myös tulla käymään luonani tai tule rohkeasti nykäi­se­mään hihasta näyt­te­lyissä. Huomaathan etten varaa tai myy pentuja puhe­lin­soi­ton tai sähkö­pos­tin perus­teella, pentuja täytyy aina tulla katso­maan!