Kissat

Kissani ovat perheen­jä­se­niä ja heitä kohdel­laan sen mukai­sesti. Kissat saavat oles­kella keske­nään vapaasti ja heillä on koko asunto käytet­tä­vänä. Kissat ovat­kin mukana jokai­sessa asiassa oli se sitten suih­kussa käymi­nen tai sohvalla löhöä­mi­nen.

Minulla on myös kissoja sijoi­tuk­sessa sillä kissa­mää­rää koto­nani en voi jatku­vasti lisätä. Luonani asuu tällä hetkellä neljä naarasta josta yksi on eläk­keellä. Sijoituskodin valit­sen tark­kaan ja tiedän, että sijoi­tuk­sessa olevat kissat ja heidän pennut saavat yhtä hyvää hoitoa kuin pennut jotka synty­vät minun kodis­sani.

Etsin ajoit­tain yhteis­työ­ky­kyi­siä sijoi­tus­ko­teja.
Sijoittamisesta voit lukea lisää täältä.

Naaraissa ja urok­sissa esitel­lään tämän hetki­set siitos­kis­sat (sekä kotona, että sijoi­tuk­sessa olevat). Eläkkeellä-osiossa esillä on ainoas­taan ne kastraa­tit jotka asuvat minun luonani. Olen ollut todella onne­kas sillä olen pysty­nyt tuomaan yhtä sun toista devon rexiä Suomeen. Mikäli sinua kiin­nos­taa vanhem­mat tuon­ti­kis­sat tai linjat joiden parissa työs­ken­te­len niin käy toki katso­massa kaikki minun pentu­eeni ja niiden vanhem­mat osoit­teessa www.pawpeds.com.

Mikäli muuta ei mainita urok­set eivät ole tarjolla jalos­tuk­seen