Historia

Vuonna 1960 löydet­tiin uusi karvan geeni­mu­taa­tio kissoissa. Jo kymme­nen vuotta aikai­sem­min ensim­mäi­set kiha­ra­kar­vai­set kissat oli synty­nyt Cornwallissa, Englannissa.

Samoihin aikoi­hin neiti Cox pelasti kilpi­konna-valkoi­sen kanta­vana olevan naaraan. Naaras synnyt­tyi neiti Coxin luona, ja hän luovutti pois kaikki pennut paitsi yhden kiha­ra­kar­vai­sen urok­sen jonka hän nimesi Kirleeksi.

Kirlee, devoneiden esi-isä
Kirlee, devo­nei­den esi-isä

Koska neiti Cox oli jo aiem­min nähnyt kuvia kiha­ra­kar­vai­sista Cornish Rexeistä, päätti hän soit­taa herra Stirling-Webbille joka kasvatti cornish rexejä. He olet­ti­vat, että Kirlee olisi sukua tälle rodulle ja neiti Cox antoi luvan käyt­tää Kirleetä cornish rexien jalos­tus­oh­jel­massa. Kirlee sai useam­man pentu­een eri naarai­den kanssa, mutta suureksi petty­myk­seksi kaikki pennut olivat suora­kar­vai­sia. Sisarparitusten jälkeen syntyi muuta­mia kiha­ra­kar­vai­sia pentuja, mutta silloin oli mahdo­tonta sanoa oliko rex-geeni lähtöi­sin naaraista vai Kirleestä. Todettiin kuiten­kin, että cornish rex ja Kirlee (myöh. devon) kantoi­vat eri rex-geeniä. Kun eroa­vai­suus näiden kahden välillä huomat­tiin annet­tiin suosi­tuk­sena, että näitä kahta ei enään yritet­täisi risteyt­tää.

Kirlee astui tämän jälkeen usean brit­ti­läi­sen ja hänen suora­turk­ki­set tyttä­rensä astu­tet­tiin uudes­taan isäl­lään. Näissä pentueissa olivat jo puolet kiha­ra­kar­vai­sia. Näistä tuli­vat devon rexin kantae­mät ja isät. Kaikki tämän­päi­vän devon rexit voidaan edel­leen jäljit­tää suoraan Kirleehen.

Samalla kun ensim­mäi­siä devo­neita jalos­tet­tiin huomat­tiin myös heidän eroa­vai­suus cornish rexiin ja näin devo­neille kirjoi­tet­tiin ihan oma rotu­mää­ri­telmä. Vielä tänä­päi­vänä on saatu säily­tet­tyä devon­mai­nen olemus ja kuvia tämän­päi­vän kissoista muis­tut­taa erit­täin paljon heidän kanta-isää Kirleeta.