Usein kysyttyä

Olen kuullut, että devon ei allergisoi?”

Mikään kissa­rotu ei ole aller­gi­soi­ma­ton. Eläinpöly on yksi voimak­kaim­mista aller­gis­ten oirei­den aiheut­ta­jista. Eläimen sylki, virtsa ja ulos­teet aiheut­ta­vat hengi­tys­tie-, silmä- ja iho-oireita. Taipumus aller­gi­aan ja/tai astmaan on usein perin­nöl­listä ja kissa on yksi pahi­ten aller­gi­soi­vim­mista lemmi­keistä. Sen aller­gi­soiva valkuai­saine on hyvin pieni ja kevyt, joten se tunkeu­tuu ja leijai­lee tehok­kaam­min joka paik­kaan kuin koiran vastaava. Kissa-aller­gia tulee­kin yleensä “kerta­ry­säyk­sellä”, kun taas koira-aller­gia hitaam­min ja ‘sala­ka­va­lasti’.

Aikuinen voi päät­tää itse omat riskinsä ja tiedos­taa ne, mutta aikui­sen ollessa lapsesta vastuussa, vastuun­tun­toi­nen aikui­nen ei lähde pahen­ta­maan vaka­van sairau­den etene­mistä otta­malla lemmik­kie­läi­men. Lasta on turha altis­taa riskeille ja tervey­del­li­sille haitoille sekä mieli­pa­halla, joka tulee kun lemmi­kistä on luovut­tava lapsen takia.

Koska rexit ovat hyvin aktii­vi­sia, vilk­kaita ja “koira­mai­sia” luon­teel­taan, niitä on erit­täin suosi­tel­ta­vaa olla perheessä aina kaksin kappa­lein. Eli kaksin­ker­tai­nen määrä aller­gee­neja.


 

Devonista ei lähde karvaa?”

Väärin. Devoneista ei lähde yhtä paljon karvaa kuin pitkä­kar­vai­sista roduista, mutta kyllä devo­nista jonkin verran karvaa irtoaa. Karva tosin on yleensä hyvin pehmeä ja lyhyt, joten sitä ei vaat­teissa huomaa niin­kään helposti.


 

Onko pakko ottaa kaksi devon rexiä samaan aikaan, vai pärjäävätkö ne yksin?”

Kissa viih­tyy aina parhai­ten laji­to­ve­rinsa kanssa. Devon rex pärjää kyllä yksin­kin, mikäli sillä on tarpeeksi seuraa, sitä ei jätetä yksin pitkiksi ajoiksi ja sillä on virik­keitä tarjolla. Rotu on erit­täin sosi­aa­li­nen ja se kannat­taa pitää mielessä, kun harkit­see devo­nin hank­ki­mista. Suositus on, että kissalla olisi laji­to­veri, joka vastaa ener­gia­ta­sol­taan devo­nia.


 

Onko sukupuolien välillä merkittäviä luonne-eroja?”

Tämä on erit­täin yksi­lö­koh­taista — kissat eivät ole tiet­tyyn malliin upotet­tuja. Yleensä kuiten­kin puhu­taan, että urok­set ovat leppoi­sia, sylissä viih­ty­viä kissoja, kun taas naaraat ovat enem­män yksi­ne­lä­jiä. Korostettakoon vielä, että tämä on yleis­tä­mistä ja kissan luonne paljas­tuu, kun käy tapaa­massa kissaa ympä­ris­tössä, joka on sille tuttu.


 

Paljon pentu maksaa?”

Jokainen kasvat­taja hinnoit­te­lee itse pentunsa, mutta tässä­kin pätee se että halpa ei ole aina hyvä. Sairas tai huono­kun­toi­nen kissa on ajan saatossa huomat­ta­vasti kalliimpi kuin alun­pe­rin hieman kalliimpi, hyvästä kodista ostettu pentu.

Suurin osa kasvat­ta­jista hinnoit­te­lee kasvat­tinsa seuraa­vasti: lemmik­ki­ta­soi­nen, näyt­te­ly­ta­soi­nen ja kasva­tus­ta­soi­nen, josta halvin on lemmikki ja kallein kasva­tus. Vaikka kissa olisi­kin pelkkä lemmikki kotona se ei tarkoita, että se myydään lemmik­ki­ta­soi­sena. Koska devon rexillä salli­taan kaikki värit ns. “väri­vir­heel­li­siä” ei synny. Tämä myös tarkoit­taa sitä, että lemmik­ki­pen­tuja on erit­täin harvoin tarjolla (lemmik­ki­pentu = pentu jossa on “vika”, esim. häntä­mutka tai napa­tyrä). Suurin osa pennuista myydään näyt­te­ly­ta­soi­sina. Tämä ei tarkoita, että pentua pitäisi näyt­te­lyt­tää vaan, että pentu on rotu­mää­ri­tel­män mukai­nen eikä siinä ole synnyn­näi­siä virheitä.


 

Miksi rotukissa maksaa?”

Alla olevasta listasta näet, mitä asioita vähin­tään kuuluu rotu­kis­so­jen kasva­tuk­seen. Näiden kulu­jen lisäksi on toki esim. tuon­ti­kis­so­jen kulut (yhden tuon­ti­kis­san tuomi­nen Suomeen maksaa reilusti yli 1000€). Pentutehtailijat jättä­vät usein monet asiat “kasva­tuk­ses­taan” pois, varsin­kin ne tervey­teen tähtää­vät testit siksi, että ne maksa­vat eniten. Sellaisen kasva­tuk­sen suosi­mi­nen vain jatkaa tehtai­lua ja tuot­taa lisää mahdol­li­sesti sairaita pentuja, joista kulut lankea­vat aina osta­jalle, eivät koskaan myyjälle!

  1. Astutusmaksut urok­sen omis­ta­jalle (n. 90–120 €/per pentu + hyppy­maksu).
  2. Emon testit (FIV, FeLV, sieni, veri­ryh­mä­mää­ri­tyk­set) ~160–200€.
  3. Mahdolliset lisä­tes­tit (esim. HCM, PKD, patella luksaa­tio) ~250–400€.
  4. Jalostuskissan vakuu­tus ~150€ /vuosi.
  5. Emon ja pentu­jen ruokinta- ja hiek­ka­ku­lut.
  6. Mahdolliset ongel­mat, esim. pelkäs­tään keisa­rin­leik­kaus on n. 450–550 €.
  7. Pentujen roko­tuk­set (pennut väh. 2 kertaa ennen luovu­tusta) ja mado­tuk­set.
  8. Pentujen rekis­te­röinti.
  9. Vanhempien ja pentu­jen mikro­si­ru­tus.
  10. Mahdolliset astu­tus­reis­sut.