Pentu-info

Kasvatukseni ja yhdis­tel­mät ovat tarkoin harkit­tuja ja suun­ni­tel­tuja. Pidän tule­via pentuja varten alus­ta­vaa “kiin­nos­tus-lista” pentuos­ta­jista jotka ovat olleet minuun yhtey­dessä ajoissa. Pentua ei voi varata ennen kuin se täyt­tää 4–5 viik­koa ja pentuos­taja on käynyt luonani katso­massa pentuja. En myy pentua sähkö­pos­tin tai puhe­li­men väli­tyk­sellä vaan pentua on aina tultava katso­maan. Pentuni etsi­vät ensi­si­jai­sesti lemmik­ki­ko­tia mutta ovat pääsään­töi­sesti näyt­te­ly­ta­soi­sia. Se, että uusi koti ei halua näyt­te­lyt­tää pentua ei tee sen tasosta hunom­paa. Pyrin jättä­mään vähhin­tään yhden pennun jokai­sesta pentu­eesta kasva­tus­oh­jel­maani jolloin etsin heille sijoi­tus­ko­dit. Sijoitan sekä naaraita, että urok­sia — lue lisää sijoit­ta­mi­sesta.

Pentuja myydään kasva­tuk­seen ainoas­taan kasvat­ta­jille jotka jaka­vat näke­myk­seni kasva­tuk­sesta ja joiden kanssa minulla on ennes­tään luot­ta­muk­seen perus­tuva suhde. Kasvatukseen myytä­vät pennut myydään sopi­muk­seen merki­tyillä rajoit­teilla.

Kasvattamani pentu lähtee uuteen kotiin 13–15 viikon iässä, jolloin pentu on rekis­te­röity, mado­tettu, siru­tettu, roko­tettu kahteen kertaan sekä eläin­lää­kä­rin tarkas­tama. Uusi omis­taja saa mukaansa pentu­pa­ke­tin johon kuuluu mm. ruokaa, leluja, viltti, hoito-ohjeita, kasvat­ta­jan elini­käi­sen tuen sekä vuoden jäse­nyy­den Suomen Devonrenkaaseen ja Suomen Rotukissayhdistykseen.

Kasvattajanimeni on FIFe’n rekis­te­röimä. Kasvatuksessa käyt­tä­mämme kissat ovat FIV/FeLV, klamy­dia, herpes sekä sieni-nega­tii­vi­sia ja veri­ryhmä testat­tuja. Lisäksi vanhem­mat sydän- sekä munuai­sult­ra­taan ja osalta on myös kuvattu lonkat/luusto. Kasvatuskissat elävät perheemme jäse­ninä ja heitä kohdel­laan sen mukai­sesti. Lisätietoja kissoista, kasva­tuk­sesta, hinnoista, tms. voit kysyä suoraan minulta.