Sijoitustoiminta

Mitä sijoitus tai sijoituskoti tarkoittaa?

Kasvattajana en voi pitää kaik­kia niitä kissoja kotona jota haluai­sin käyt­tää kasva­tuk­seen. Sijoituskoti on siis koti johon lupaava pentu voidaan sijoit­taa ja jossa se voi elää loppue­lä­män. Sijoitus perus­tuu molem­min­puo­li­seen luot­ta­muk­seen sillä kasvat­taja sijoit­taa omaa omai­suut­taan toiselle ihmi­selle.

Kun kissa sijoi­te­taan alle­kir­joi­te­taan sijoi­tus­so­pi­mus jossa lukee mm. kuka maksaa mitä­kin, kuinka monta pentuetta kissa tekee, mitä sijoi­tus­koti voi ja ei voi tehdä, mahdol­li­set vahin­ko­kor­vauk­set, yms. Tässä on jotain ylei­siä kohtia sopi­muk­sesta (mikäli sinua kiin­nos­taa koko sopi­mus, otat­han yhteyttä sähkö­pos­titse tai puhe­li­mitse):

• Sijoituskoti maksaa kissan yllä­pi­don mm. ruoka, hiekka, roko­tuk­set yms.
• Sijoituskoti pitää huolta kissasta ja vastaa sen hyvin­voin­nista
• Kasvattaja maksaa vakuu­tuk­sen, mutta sijoi­tus­koti maksaa omavas­tuun
• Kasvattaja maksaa mahdol­li­set vahin­got jotka tapah­tuu astu­tus­ten yhtey­dessä
• Kasvattaja maksaa pennu­tuk­seen liit­ty­vät kulut
• Sijoituskoti omis­taa kissan kun se on leikattu, kissalla ei ole jalos­tusoi­keutta

Kuka voi toimia sijoituskotina?

Henkilö joka haluaa sijoi­tus­kis­san on oltava täysi-ikäi­nen. Koska käyn mielel­läni sijoi­tus­kis­so­jeni luona ja haluan auttaa synny­tyk­sissä ja pentu­jen kanssa olisi toivot­ta­vaa, että sijoi­tus­koti sijait­sisi pääkau­pun­ki­seu­dulla. Toki harkit­sen asiaa aina tapaus­koh­tai­sesti, mutta nyrk­ki­sääntö olkoon se, että mitä lähem­pänä sen parempi.

Koti jossa on jo entuu­des­taan leik­ka­mat­to­mia toista suku­puolta edus­ta­via kissoja en vali­tet­ta­vasti voi hyväk­syä sijoi­tus­ko­diksi.

Mielellään näki­sin, että sijoi­tus­koti olisi kiin­nos­tu­nut näyt­te­lyt­tä­mi­sestä, mutta se ei ole mikään pakko. Allergiseen kotiin en sijoita naaras­kis­saa, sillä pennut saat­ta­vat olla vaaraksi aller­gi­kolle koska heistä lähtee aller­gee­nejä yhtä lailla kuin vanhem­masta kissasta (ja pentuja saat­taa tulla jopa 6–7kpl).

Mieti tarkkaan

Ennen kun olet valmis tarjoa­maan sijoi­tus­kis­salle paik­kaa, harkitse tark­kaan oletko valmis kanta­maan vastuun ja ne ongel­mat mitä sijoi­tus­kissa voi tuoda muka­naa.

Naaraan kohdalla täytyy olla valmis istu­maan naaraan luona ja vartio­massa tätä kun on aika synnyt­tää. Kun pentue on synty­nyt olisi hyvä olla kotona vähin­tään kolme päivää (mikäli kaikki on mennyt hyvin) ennen­kuin pennut ja emon voi jättää keske­nään. Jos pentu­eessa on kompli­kaa­tioita on mahdol­lista, että pentuja joutuu lisä­ruok­ki­maan 2–3 tunnin välein jopa viiteen ikäviik­kon asti. Sen lisäksi sijoi­tus­ko­dilla tulisi olla aikaa panos­taa pentui­hin sen neljä kuukautta mitä pennut viet­tä­vät emonsa luona ennen lähte­mistä uusiin kotei­hin. Autan tieten­kin parhaani mukaan mutta näihin asioi­hin olisi hyvä valmis­tau­tua.

Uroksen kohdalla on hyvä tietää, että uros pahim­massa tapauk­sessa voi aloit­taa merk­kaa­mi­sen. Jotkut urok­set eivät koskaan merk­kaa kun taas toiset lorot­ta­vat minkä ehti­vät. Suurin osa urok­sista ovat myös äänek­käitä ja siihen tulisi tottua sillä kun kerran sijoi­tus­kis­san ottaa sitä ei voi leikata kesken kaiken. Toki on mahdol­lista, että uros ei merk­kaa ja on hyvin hiljai­nen koko sen ajan kun urosta pide­tään leik­ka­mat­to­mana (yleensä 2–4 pentu­een verran). Ja palkinto odot­taa lopussa, kastraat­tiu­ros on luon­teel­taan erin­omai­nen kaveri.

Jos sinulla on kysyt­tä­vää, tai haluat kysyä suoraan niiltä jotka ovat minulta sijoi­tus­kis­san otta­neet ota yhteyttä.