Devon rex

Devon rex on sopusuh­tai­nen keski­ko­koi­nen rotu, naaraat paina­vat 2–4kg ja urok­set 3–5kg. Vaikka täydel­li­nen näyt­te­ly­turkki on tasai­sen peit­tävä ja kihara, vaih­te­lee turkki paljon eri yksi­löi­den välillä ja jokai­sella yksi­löllä sen elämän aikana.

Devonin vartalo saat­taa tuntua ihmi­sen käteen erit­täin lämpi­mältä. Sen ruumiin­lämpö ei kuiten­kaan ole yhtään sen lämpi­mämpi kuin muil­la­kaan roduilla vaan tunne johtuu siitä, että devo­nin turkissa ei ole lain­kaan tai erit­täin vähän peitin­kar­vaa. Samaisesta syystä turkki ei säilö lämpöä hyvin ja devoni viih­tyy­kin lämpi­missä paikoissa. Kylminä talviöinä devon rex on oiva sängyn­läm­mit­täjä joka kömpii auliisti omis­ta­jansa kaina­loon peiton alle.

Devon rexien luon­netta on kuvattu kissan, koiran ja apinan ristey­tyk­seksi. Devonit ovat­kin aktii­vi­sia, leik­ki­siä ja vaati­vat paljon virik­keitä. Ne ovat vahvoja ponnis­ta­maan ja hyppää­mään ja siksi harva paikka jää tutki­matta seik­kai­lun­ha­lui­selta kissalta. Devonit ovat myös erit­täin ihmis­lä­hei­siä ja ne kutsu­vat itsensä mukaan kaik­kiin kodin aska­rei­siin, mielui­ten keik­ku­malla olka­päällä tai makai­le­malla sylissä.

Devon rexit ovat help­po­hoi­toi­sia ja turkki ei vaadi yleensä muita toimen­pi­teitä kuin kädellä silit­te­lyn. Yleinen harha­luulo on, ettei devo­neista lähde karvaa, mutta tämä ei pidä paik­kaansa vaik­ka­kin karvan­lähtö on huomaa­mat­to­mampi kuin muilla roduilla. Devon ei myös­kään ole aller­gi­soi­ma­ton ja jos perheessä on aller­giaa, tulisi asiasta aina kertoa etukä­teen kasvat­ta­jalle.

Devon rex on sisä­kissa ja sen ulkoi­lu­tus on suota­vaa vain lämpi­millä keleillä valjaissa. Devon rex on sosi­aa­li­suu­tensa ja ener­gia­ta­sonsa vuoksi parhaim­mil­laan toisen rexin kanssa.