Yhteystiedot

Eva Wallinvirta, Inkoo
044–5912402
eva.wallinvirta@gmail.com

FI* Quiero URL: http://www.finquiero.net

Minut tavoit­taa parhai­ten sähkö­pos­titse tai puhe­li­mitse kello 17 jälkeen.
Tekijänoikeus on laki, joka suojaa mate­ri­aa­lia kopioi­mi­selta, matki­mi­selta ja plagi­aa­tiolta. Näin ollen kaiken­lai­nen kopioi­mi­nen näiltä sivuilta on Suomen teki­jä­noi­keus­lain nojalla ehdot­to­masti kielletty.Kuvia ei saa kopioida toisille netti­si­vuille, lehtiin, mainok­siin tai muuhun julki­seen levi­tyk­seen ilman eril­listä sopi­musta kuvaa­jan kanssa.


Eva Wallinvirta
+358 4459 12402
eva.wallinvirta@gmail.com
FIN* Quiero URL: http://www.finquiero.net

You can reach me by e-mail or phone. I’m fluent in Finnish, Swedish, English and I unders­tand some German.

Copyright is a law to protect mate­rial from copying, imita­tions and plagia­tion. Therefore all kind of copying from these pages is strictly forbid­den under law. All stan­dard disclai­mers apply. You may not copy pictu­res for other websi­tes, magazi­nes, adver­ti­se­ments or other publical dispo­tion without a sepa­rate agree­ment.