Kiimansietokyky

Kiimansietokyky = Kyky joka kertoo miten paljon ihmi­nen sietää kissansa kiimai­lua.

Minulla se kyky on lähes nolla. Sohjo on ollut helppo naaras koko elämänsä — kiimai­lee kuulu­vasti kerran kuukau­dessa / parissa kuukau­dessa. Hänen tyttä­rensä Iisi on huomat­ta­vasti virii­limpi tapaus… Iisi on synty­nyt viime vuoden touko­kuussa ja on tällä hetkellä siis ~9kk vanha. Kiimoja neidillä on ollut varmaan sata (ehkä hieman liioteltu…) ja niitä on parin viikon välein. Minua raivos­tut­taa, koirat ei jaksa (koska sehän tieten­kin tyrkyt­tää itse­ään niille) ja kissa­van­huk­set (parat) ei todel­la­kaan jaksa nuorta flik­kaa…

Mikä sitten avuksi?
Tässä talou­dessa ainoa apu anne­taan ihmi­sille (koirat ja kissa­van­huk­set kärsi­köön). Kasvattajana en suosi enkä halua käyt­tää e-pille­reitä kasva­tus­kis­soil­lani. On aina mahdol­lista, että kissa kehit­tää kohtu­tu­leh­duk­sen mutta tois­tai­seksi jatkuva “tyhjänä” kiimailu on ollut kanta­vampi vaih­toehto kuin pille­rei­den syöttö.

Kissa nro 1.
Naaraalla alkoi kiima todella nuorena (oli n. 4kk vanha) ja niitä oli tiiviisti vajaan viikon välein kunnes päätin aloit­taa pille­rit siinä 8kk iässä. Kissa söi pille­reitä kunnes astu­tet­tiin vajaa puoli­vuotta myöhem­min. Pillereiden lopet­ta­mi­sesta astut­ta­mi­seen väliin annoin juosta normaa­listi pari kertaa.
Kissa tuli tiineäksi, kantoi päivälle 56 (normaali raskausaika kissalle on 65) ja synnytti eriai­kai­sesti keskeen­men­neitä alkioita. Kolme hengissä olevaa pentua jotka kuiten­kin kuoli­vat vuoro­kau­den sisään kehit­ty­mät­tö­myy­teen (keuh­ko­jen kehit­ty­mät­tö­myys). Avaustuloksessa ei huomau­tet­ta­vaa.

Kissa nro 2.
Liisasin naaraan omis­ta­jalta. Naaras oli saanut aiem­min jo ilman ongel­mia kaksi pentuetta ja oli sen jälkeen ollut pille­reillä reilun vuoden verran. Pillerit lope­tet­tiin ja annet­tiin juosta vapaasti ~3kk ennen astu­tusta. Naaras tuli tiineäksi mutta synnytti ennen­ai­kai­sesti ja eriai­kai­sesti keskeen­men­neitä alkioita sekä muuta­man hengissä olevan pennun. Kaikki pennut kuoli­vat kehit­ty­mät­tö­myy­teen. Kuten yllä olevassa tapauk­sessa mitään erikoi­sem­paa ei löyty­nyt avaus­tu­lok­sessa mikä voisi viitata baktee­riin tai viruk­seen. Naaraan steri­li­soin­nissa eläin­lää­käri mainitsi, että kohtu oli todella huonossa kunnossa.

Sattumaa vai pille­rei­den syytä? En tiedä enkä lähde speku­loi­maan mutta sen sanon, että pille­reitä ei minun kissoille syötetä ilman todella paina­vaa syytä (sellaista ei ole vielä tullut eteeni viimei­seen 9 vuoteen).

Ei tämä päätös help­poa ole, eteen­kin kun toivon ensi­syn­nyt­tä­jien olevan sen pari vuotta ennen ensim­mäistä pentuetta. Joutuu korvat kärsi­mään joten taidan lähteä hake­maan korva­tulp­pia kaupasta tänään — ne ovat täysin tutkit­tuja eivätkä aiheuta hait­taa kissoille — paitsi nautit­tuna vatsa­lau­kussa 😉

0 comments on “KiimansietokykyAdd yours →

Leave a Reply